Mateřská škola Morašice, okres Svitavy

+420 461 613 748

Školní vzdělávací program

Podej mi ruku a půjdeme projít svět

Školní vzdělávací program naší mateřské školy je vypracován v souladu s obecnými zásadami a cíli vzdělávání, dle školského zákona. Závazným dokumentem pro jeho zpracování byl Rámcový program pro předškolní vzdělávání.

ŠVP vede k výbavě dítěte pro celoživotní vzdělávání, usiluje o to, vybavit každé dítě souborem klíčových kompetencí s ohledem k jeho dosažitelné úrovni.

Klíčové kompetence RVP

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

Program byl vypracován na základě analýzy minulého období, byl sestaven na základě zhodnocení podmínek a místních potřeb. Vychází z potřeb a přání dětí a byl sestaven na základě představ pracovníků školy.

Projekt je závazný pro obě třídy a slouží pro vytvoření třídních plánů.

Vzdělávání se uskutečňuje v průběhu celého dne, všechny činnosti mají charakter zábavy a především hry.

Obsah vzdělávání vychází z oblasti vztahů dětí vzhledem k sobě samým, k druhým i k okolnímu světu:

 • Dítě a jeho tělo – oblast biologická
 • Dítě a jeho psychika – oblast psychologická
 • Dítě a ten druhý – oblast interpersonální
 • Dítě a společnost – oblast sociálně kulturní
 • Dítě a svět – oblast environmentální

Obsah vzdělávání je rozpracován do integrovaných bloků, které provázejí děti světem přírody a světem lidí v souvislosti s přirozeným střídáním ročních období a oslavami svátků roku.

 1. Ahoj kamarádi
 2. Krásy podzimu
 3. Zima jako v pohádce
 4. Voláme jaro
 5. Krásně je nám na světě

Cesta, kterou během roku jdeme s dětmi po světě se dělí na další cesty, cestičky a pěšinky, po kterých během roku kráčíme, běháme a nebo jen tak jdeme a poznáváme svět kolem nás, sami sebe, kamarády, rodinu, naši planetu Zemi, přírodu a mnoho dalších věcí.

Poznávání a seznamování se světem je naplňováno během celého dne a to činnostmi řízenými učitelkou a činnostmi spontánními, které si dítě vytváří samo nebo společně s kamarády.

Náš ŠVP je zaměřen i environmentálně a multikulturně, vedeme děti k ekologii a vychováváme je respektování lidí jiných kultur. Děti  třídí odpad, snaží se šetřit vodu, učí se chránit a neznečišťovat okolní prostředí. Jsme zapojeni do EKO programu Mrkvička.

Naše děti v posledním ročníku před odchodem do základní školy neodpočívají na lehátkách, po obědě relaxují při čtené pohádce a pak chodí na vycházky či se zabývají činnostmi zaměřenými na přípravu do školy nebo náročnějšími činnostmi k poznávání okolního světa, pokusy,… I tyto činnosti jsou plánovány s ohledem na školní vzdělávací program, třídní programy.

Mladší a starší děti jsou každý den v kontaktu,na společných vycházkách i odpoledních činnostech. Setkáváme se i s rodiči na společných hrátkách s dílničkami, setkáních a besídkách. Tímto způsobem se prohlubuje spolupráce s rodiči a upevňuje se pocit sounáležitosti a společenství.

Naším záměrem jsou spokojené děti schopné se vzdělávat, přijímat nové informace, proto si přejeme:

 • aby naše škola byla příjemným prostředím, ve kterém budou děti trávit chvíle odloučení od rodičů a budou šťastné
 • aby škola byla místem bezpečí pro každé dítě, aby se nebálo vyjádřit své pocity a přání
 • aby ve škole byla pohoda, která příznivě působí na rozvoj dítěte ve všech oblastech
 • aby vztah mezi učitelkami a rodiči byl upřímný, otevřený a plný vzájemného naslouchání a povzbuzování

 

 

Pokud se chcete seznámit s celým školním vzdělávacím programem, přijďte si ho přečíst přímo do naší mateřské školy.

 

 

 

 

KONTAKTY
Mateřská škola Morašice, okres Svitavy, 569 51
+420 461 613 748
+420 739 068 677
Copyright © 2017 Mateřská škola Morašice