Mateřská škola Morašice, okres Svitavy

+420 461 613 748

Školní jídelna

Vnitřní řád školní jídelny

 

Školní jídelna při Mateřské škole Morašice, okres Svitavy

 

Školní stravování

Školní stravování je poskytováno dětem dle zákona č.561/2004 Sb. v souladu § 119 o školním stravování ze dne 1.1.2005, v platném znění

a  hygienickými předpisy č. vyhlášky 137/2004 Sb. a novely vyhlášky č.107/2008 Sb.            o školním stravování, v platném znění.

Strava je poskytována dle výživových norem, které upravuje příloha č.1 k vyhlášce č.107/2005 Sb., a dále podle finančních limitů stanovených přílohou č.2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

 

Vnitřní řád upravuje práva a povinnosti dětí, žáků a zákonných zástupců, provoz zařízení a jeho vnitřní režim, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrany před patologickými jevy a před projevy diskriminace, podmínky zacházení s majetkem ze strany strávníků.

 

 

Obsahuje:

 

 Provozní řád školní jídelny

 

Provozní řád kuchyně

 

 

Provozní řád školní jídelny

 

Úvod

 1. Školní jídelna MŠ Morašice zajišťuje stravování
  • pro děti MŠ Morašice v rozsahu celodenního pobytu dítěte ve školském zařízení za cenu stanovenou finančním normativem podle vyhlášky o školním stravování
  • pro žáky ZŠ Morašice v rozsahu 1 oběd denně v době pobytu žáka ve škole za cenu stanovenou finančním normativem podle vyhlášky o školním stravování
  • pro zaměstnance školy v rozsahu 1 oběd denně v době pobytu v zaměstnání
  • pro cizí strávníky

Mateřská škola nezajišťuje dietní obědy nebo jiné alternativy školního stravování.

 

 

 1. Přihlašování ke stravování

Ke stravování se musí strávníci, zaměstnanci i cizí strávníci řádně přihlásit vyplněním písemné přihlášky, která slouží zároveň jako podklad pro vedení školní matriky školského zařízení. Přihláška musí být kompletně vyplněna a vrácena před zahájením stravování. Přihláška ke stravování platí na celou školní docházku.

 

 

 

 

 1. Ceny stravného

Strávníci jsou zařazeni do věkových skupin, pro které jsou stanoveny finanční normativy:

 

 1. Děti MŠ do 6 let              přesnídávka          8,- Kč

                                                            oběd                 26,-Kč (22,- Kč oběd + 4,-Kč pitný režim)

                                                            svačina             8,-Kč

     Děti MŠ 7–10 let                          přesnídávka         9,-Kč

                                                           oběd                 27,-Kč ( 23,- Kč oběd + 4 Kč pitný režim)

                                                           svačina              9,-Kč

 

 1. Žáci ZŠ 7 - 10 let oběd                     27,-Kč

    Žáci ZŠ 11 -  14 let                        oběd                 29,-Kč

    Žáci ZŠ 15 a více let                     oběd                  30,-Kč

 

 1. Dospělí cizí  oběd                   83,-Kč

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou daného věku. Školním rokem se rozumí 1. 9. – 31.8.

 

 

 1. Úhrada stravného

Placení obědů je možné provádět formou bezhotovostního styku – měsíčními platbami. Platba v hotovosti je možná u vedoucí ŠJ, zpravidla poslední pracovní den v měsíci. Splatnost je nejdéle do 20. dne v měsíci / tzn., že na měsícříjení je potřeba zaplatit do 20. září/

Platby se posílají na číslo účtu školní jídelny u ČSOB:280119822/0300, variabilní symbol je evidenční číslo strávníka.

Bezhotovostní úhrada stravného smí být poskytnuta zálohově jen na 2 měsíce dopředu.

PLatba v hotovosti je možná u vedoucí ŠJ,zpravidla poslední pracovní den v měsící.

Případné odhlášky se odečítají v následujícím období. Přeplatky se vyúčtovávají  v případě, že strávník ukončí stravování – pouze 2x ročně a to na konci školního a kalendářního roku.

Přeplatky se převádí do dalšího školního roku, pokud strávník – zákonný zástupce nepožádá písemně o jeho vrácení.

 

 

 1. Přihlašování a odhlašování jídla

Obědy se přihlašují na celý měsíc nebo jen na vybrané dny. Oběd zahrnuje polévku, hlavní jídlo, nápoj, popřípadě další doplněk – zeleninový salát, ovoce, moučník, mléčný výrobek.

Celodenní stravování pro děti MŠ zahrnuje přesnídávku, polévku, hlavní jídlo s možnými doplňky, nápoj, odpolední svačinu.

Jídelní lístek je sestavován na základě nutričních požadavků, zásad zdravé výživy s ohledem na dodržování spotřebního koše vybraných potravin, dlevnovely vyhlášky č.107/2008 Sb. o školním stravování , v platném znění. Pestrost je uplatňována tak, aby byla zajištěna nejen během dne, ale i týdne a celého měsíce. Dbá se na střídání jídel masitých, polomasitých, bezmasých, zeleninových. Syrová zelenina či ovoce se podávají dle možností co nejčastěji.Jídelníček je vyvěšen na nástěnkách v prostorách jídelny a chodby MŠ, na internetových stránkách školy a na  www.strava.cz.

Odhlášky z důvodu nepřítomnosti se mohou provádět na záznamníku MŠ na čísle 461 613748 do 6.00 hodin stávajícího dne. Musí být ohlášeno jméno, třída a období odhlášky. Nebo internetem na www.strava.cz.

Školní stravování se uskutečňuje pouze v době pobytu dítěte, žáka ve škole. To znamená, že v případě absence musí být strávník odhlášen. Výjimkou je první den nepředpokládané absence – nemoc, kdy může odebrat dítě stravu za sníženou cenu – cenu potravin, do jídlonosičů a to v době od 10:40 do 11:00 hod.Další dny při neodhlášení platí plnou cenu 83,-Kč.

V době prázdnin a ředitelského volna je každý žák ZŠ automaticky odhlášen.

 

 

 1. Doba výdeje pokrmů

Z mimořádných provozních důvodů může být doba výdeje změněna. O této změně jsou strávníci informováni prostřednictvím: vedení školy, nástěnky, nebo u výdejního okénka.

Chod

Děti ZŠ

Děti MŠ

Cizí strávníci

Přesnídávka

 

  do 08:30

 

Oběd

11:30 I. stupeň

12:30 II.stupeň

     11:30

     12.00

       12:00

Svačina

 

     13:30

 

 

 1. Vydávání stravy, stolování

 

Děti MŠ se stravují ve třídě MŠ způsobem uvedeným v Provozním řádu mateřské školy.

Děti se stravují vždy, když jsou přítomny.

Obědy pro děti ZŠ se vydávají ve dnech školního vyučování od 11.20 do 13.30 hodin.

Před vstupem do jídelny odloží žáci své tašky a svršky na vyhrazených místech.

Před odebráním stravy je strávník povinen dodržet základní hygienická pravidla.

Žáci se v jídelně řídí pokyny pedagogického dozoru ZŠ. Dozor dohlíží na příchod žáků do jídelny, jejich chování při stolování, odnášení oběda a následný odchod z jídelny. Žáky nenutí k dojídání jídla. Dbá na bezpečnost strávníků, upozorňuje personál na možné nebezpečí z hlediska hygieny a bezpečnosti. Dojde-li k úrazu strávníků, ohlásí dozor úraz pracovníkům jídelny, kteří poskytnou první pomoc a provedou zápis do knihy úrazů.

Při čekání na výdej stravy zachovají strávníci pravidla slušného chování a řídí se zásadami správného stolování.

Nápoje mají samoobslužný systém. Pro polévku a hlavní jídlo si strávníci docházejí s tácem k výdejnímu okénku, kde jim vydávající personál připraví jídlo na talíř. Vydaná strava je určena ke konzumaci v jídelně.

Jídlo si strávníci odnášejí ke stolu, použité nádobí odevzdávají na určené místo. Dbají o čistotu stolu a okolí. Žáci při jídle zbytečně nemluví, nehlučí, nepokřikují, neběhají, chovají se spořádaně, dbají pokynů dozoru.

Strávník má možnost přídavku stravy. Stravu ani nádobí nesmí z jídelny odnášet. Konzumace probíhá vsedě u stolu.

Úklid během výdeje zabezpečuje personál jídelny. Dojde-li k potřísnění podlahy, učiní nezbytná opatření k tomu, aby nedošlo k uklouznutí. Rovněž mezi střídáním strávníků dbá na čistotu stolů.

 

 

 

 1. Pravidla společenského stravování dětí MŠ

 

Děti jsou v jídelně vedeny ke společenskému chování a stolování, učitelky předchází sociálně patologickým jevům, projevům nepřátelství a diskriminace. Učitelky svým příkladem děti vedou k ohleduplnosti a toleranci v oblasti stravovacích návyků (odlišnost plynoucí z rodinných podmínek). Děti se učí šetrnému zacházení s vybavením školní jídelny. Dozor při stravování dětí vykonávají učitelé a pedagogičtí asistenti.

Kontrolu provádí ředitelka.

 

 1. Práva a povinnosti strávníků

 

Strávník má právo:

 1. stravovat se ve školní jídelně dle vyhlášky č. 107/2008
 2. na kvalitní a vyváženou stravu
 3. na dodržování bezpečnosti a ochranu zdraví
 4. na ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

 

Strávník má povinnost:

 1. dodržovat řád a příslušné instrukce školní jídelny
 2. chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování
 3. řídit se pokyny vedoucího stravování, pracovníků kuchyně a dohlížejícího pedagoga
 4. odnést po jídle použité nádobí
 5. neprojevovat diskriminaci, nepřátelství a násilí ke skupině nebo jedinci
 6. při úmyslném zničení jídelního zařízení uhradit škodu ve výši 100%

 

 1. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

 

Zákonný zástupce má právo:

 1. na informovanost týkající se provozu jídelny viz. Vnitřní řád školní jídelny
 2. na informovanost týkající se výroby stravy (alergeny, suroviny, postup výroby)
 3. v případě pochybností obrátit na statutární orgán-ředitele

 

Zákonný zástupce má povinnost:

 1. hradit včas stravné v určené výši
 2. dodržovat vnitřní řád školní jídelna
 3. nahlásit případné změny v matrice, čísla účtu, ukončení stravování
 4. neprojevovat diskriminaci, nepřátelství a násilí ke skupině nebo jednotlivci

 

 1. Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy:

Děti přicházejí do jídelny s učitelkami společně podle režimu dne.

Ve školní jídelně se děti chovají ohleduplně, zdraví zaměstnance školy

Učitelé dohlíží na dodržování hygienických a stravovacích návyků

 

 

 

 

 

 1. Alergeny

 

Dle čl.44odst. 1a nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům podává od 13.12.2014 školní jídelna informace o alergenech v použitých nebalených potravinách.

Přítomnost alergenů je vyznačena na jídelním lístku číslem daného alergenu. Zvolené číselné označení je vyvěšeno hned vedle jídel. lístku. Přítomnost alergenů je přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve ŠJ.

Označení vyrobeného pokrmu alergenní složkou je povinné, škola nemůže však brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí strávníci ohlídat sami.

 

V případě opakovaného nedodržování provozního řádu má ředitelka školského zařízení právo strávníka vyloučit ze stravování.

 

 

           výdej jídlonosičů první den nemoci od 10:40 do 11:00 hod.

 

Vlasta Kmošková                                                                                                  Miloslava Benešová

vedoucí stravování                                                                                               ředitelka školy

 

V Morašicích  30.8.2022

  

                      

 

KONTAKTY
Mateřská škola Morašice, okres Svitavy, 569 51
+420 461 613 748
+420 739 068 677
Copyright © 2017 Mateřská škola Morašice